Felix Neal

User description

دیزلیران بزرگ ترین مرجع خرید و فروش خودروهای سنگین به صورت نقد و اقساطی می باشد که از سال 1389 فعالیت خودرا آغاز کرد.